Web oficial do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela - Galicia - Spain

Men Vertical en acorden con jQuery
Lexislación

Baremo de tráfico 2014
BOE núm. 64 (15/03/2014)

Real Decreto-lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral
BOE núm. 36 (11/02/2012)

Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social
BOE núm. 245 (11/10/2011)

Lei 37/2011, do 10 de outubro, de medidas de axilización procesual
BOE núm. 245 (11/10/2011)

Lei 38/2011, do 10 de outubro, de reforma da lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal
BOE núm. 245 (11/10/2011)

Real decreto 303/2011, do 4 de marzo, polo que se modifican o Regulamento xeral de circulación, aprobado polo Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, e o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, e se reduce o límite xenérico de velocidade para turismos e motocicletas en autoestradas e autovías
BOE núm. 55 (05/03/2011)

Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo
BOE núm. 227 (18/09/2010)

Lei 34/2010, do 5 de agosto, de modificación das leis 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa para adaptación á normativa comunitaria das dúas primeiras
BOE núm. 192 (09/08/2010)

Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da lei de sociedades de capital
BOE núm. 161 (03/07/2010)

Lei orgánica 5/2010, do 22 de xuño, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal
BOE núm. 152 (23/06/2010)

Real decreto-lei 10/2010, do 16 de xuño, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo
BOE núm. 147 (17/06/2010)

Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo
BOE núm. 103 (29/04/2010)

Baremo de tráfico 2010
BOE núm. 31 (05/01/2010)

Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.
DOG núm. 36 (24/02/2010)

Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio
BOE núm. 205 (23/12/2009)

 

 

Reportaxe emitida pola TVG sobre a quenda de oficio no ICA de Santiago

20 de novembro Non ás taxas xudiciais


| Aviso legal | Contactar co Colexio | RAG
Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela | Rúa Eduardo Pondal, 4 | 15702 Santiago de Compostela