Aviso Legal

1. Información xeral

icasantiago.org é un dominio de internet de titularidade do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela (CIF: Q-1563003-A), con domicilio en R/ Eduardo Pondal nº 4 Baixo; 15702 Santiago de Compostela.

Esta páxina web ten por fin dar a coñecer e permitir o acceso de todo usuario á información e servizos que ofrece o Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela. A utilización desta páxina web implica a adhesión a todo o disposto neste aviso na versión existente na data de acceso a esta.

2. Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu deseño gráfico e os seus códigos de fonte, son titularidade exclusiva do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, polo que lle corresponde unicamente a este os dereitos de explotación dos mesmos.

Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación total ou parcial sen a expresa autorización do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, así como calquera outro acto que non fose expresamente autorizado por este.

3.Cláusulas de exención de responsabilidade

O presente sitio web ofrece información sobre a avogacía, programas e actividades realizadas por este colexio e información xurídica de utilidade para o cidadán e a sociedade en xeral. A dita información é de carácter xeral e non aborda circunstancias específicas relativas a persoas e organismos concretos que non formen parte da avogacía institucional. Tampouco ofrece asesoramento profesional ou xurídico.

O Colexio de Avogados de Santiago non asume ningunha responsabilidade nin garante a exactitude nin a posta ao día da información que se poida obter deste web, o cal poderá ser modificado sen previo aviso. Tampouco se responsabiliza dos eventuais erros tipográficos, formais e numéricos que poida conter.

Este Colexio non pode garantir que un documento dispoñible en liña reproduza exactamente un texto adoptado oficialmente. Tanto no caso da lexislación pública nos respectivos Boletíns Oficiais, como no caso do resto das normas, resolucións e sentenzas, será o texto oficial impreso correspondente o válido en caso de diferenzas coa versión electrónica.

O Colexio de Avogados de Santiago non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra deste, ou de calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e en ningún caso implican o apoio ás persoas ou entidades autoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se encontren.

4. Protección de datos

O Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela informa aos usuarios que os datos persoais que sexan facilitados por vostedes (incluidos os remitidos vía e-mail) serán incluídos nos ficheiros automatizados de carácter persoal dos que é responsable esta institución e que foron inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos, ficheiros en relación cos cales foron adoptadas as medidas esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desarrollo da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

A persoa que facilite datos a este colexio poderá exercitar ante este os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, ben comunicándoo por e-mail (con firma electrónica), ou por correo (acompañando copia do D.N.I) ao seguinte enderezo: R/ Eduardo Pondal nº 4 Baixo, 15702 Santiago de Compostela.

O Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela informa que esta páxina non utiliza Cookies ni calquera outro método que permita obter datos personais sin o consentimento do titular dos mesmos. O usuario responderá da veracidade dos datos que aporte, reservándose o Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela as accións que estime pertinentes en caso de aportarse datos falsos.

Nos diferentes formularios encontrados neste sitio web, a identificación do usuario é plena, xa que é o propio usuario o que, voluntariamente, introduce os seus datos nos nosos formularios e autoriza expresamente o tratamento dos mesmos.

Os datos persoais recompilados non serán cedidos a terceiros (salvo as excepcións legais e as comunicacións que sexan totalmente necesarias para poder prestarlle o servicio) e, de acordo coa Lei orgánica 15/1999 do 23 de decembro de Protección de datos, este Colexio comprométese tanto ao cumprimento da súa obrigación de segredo e confidencialidade como a usarlos só para prestarlles o servicio que soliciten, comunicarse con vostedes e para emitir e cobrar, no seu caso, a factura que originen tales servicios.

5. Formularios cubertos por colexiados

Nos diferentes formularios encontrados neste sitio web, a identificación do usuario é plena, xa que é o propio colegiado o que, voluntariamente, introduce os seus datos nos nosos formularios.

Os tratamentos dos datos persoais que voluntariamente facilitase o usuario serán os necesarios para a petición dunha conta de correo, a xestión de préstamos e suxestións da biblioteca.

O Colexio de Avogados de Santiago é responsable do ficheiro de datos xerado cos datos de carácter persoal subministrados polos colegiados nos formularios. Os datos persoais recompilados non serán cedidos a terceiros, salvo nos supostos legalmente establecidos, e, de acordo coa Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de datos, este Colexio comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade

En calquera caso o usuario que figure na nosa base de datos poderá exercitar en todo momento os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación, dirixíndose a este Colexio.

6. Dereito aplicable

Para calquera controversia que se poida producir en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, e serán competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de Santiago de Compostela.